WIJ HEBBEN GEEN VIRUS OF BACTERIE IN ONS.

ZIJ HEBBEN ONS!

Nou, is dit niet een enge gedachte? Het lijkt wel een bezetenheid! De mensen die een goed begrip hebben van de GNM, de German New Medicine, zullen wel weten waar ik naartoe wil. Dr. Hamer heeft al eind '80'er jaren ontdekt dat de mini bewoners van ons lichaam, de micro-organismen, een hele andere rol spelen dan wat wij  geleerd hebben. Deze 4e biologische natuurwet is wel het meest moeilijke concept voor men om te accepteren. Hoe kan het dat we ziek worden?  En wat is dan een virus als die ons niet kan besmetten? De lezing van Dr. Caroline Markolin verschaft informatie als het gaat om dit onderwerp, 'VirusMania'.  Deel 1 en 2 zijn zo de moeite waard!

Een beetje geschiedenis:

Sinds het einde van de 19 e eeuw waren de bevindingen van Robert Koch, (Duitse medicus, 1843 - 1910) en Louis Pasteur, Franse scheikundige en bioloog, 1849-1895) de aanleiding om micro-organismen te gaan demoniseren. Hun onderzoek toonde namelijk aan dat deze kronkelende wezentjes aantoonbaar waren in het bloed van een zieke en dus moesten zij oorzaak zijn van de ziekte. Wisten zij veel in die tijd. Een klein beestje was al een enorme verbetering en geruststelling ten opzichte van de vele demonen die voorheen verantwoordelijk gesteld werden voor ziekte!

Sindsdien is de 'ziekte kiemen theorie' aangenomen als basis voor onze biologie, en als basis principe voor onderzoek en handelen in de geneeskunde. Echt mensen, een theorie die meer dan 150 jaar oud is wordt nog steeds gehandhaafd!

In wezen is dit niet zo heel gek. We leven nog steeds in een wereld waar polariteit de hoogtoon viert. Oorlog tegen kanker, oorlog tegen terrorisme, oorlog tegen ons eigen lichaam?  Wij beschouwen ons lichaam als een oorlogsveld, in voortdurende strijd met virussen, bacteriën en allerlei micro-organismen, die ons aanvallen vanuit een vooral vijandige buitenwereld. We noemen bepaalde cellen zelfs 'killer cellen'. Vanuit deze gedachte is er zelfs een 'immuunstelsel', een afweersysteem bedacht om gewapende strijders te leveren tegen deze aanval.
Vaccines, antibiotica, chemo en bestraling zijn ons enige wapens tegen destructie. 

 

DE MICROBIOOM

Niet zo lang geleden is er gestart met een uitgebreide studie naar het leefgebied van de micro-organismen in ons lichaam, the 'Human Microbiome Project'.  De 'microbioom' omvat een enorm complexe reeks van microscopische bewoners die in ons lichaam bij elkaar wel een paar kilo wegen!

 

Zij zijn te vinden in onze darmen, in onze maag, in elk gaatje en kiertje, op ons huid, in haar en in onze mond. Ze kunnen overleven op de meest vreemde plekken en weten zich aan te passen aan barre  omstandigheden. Indien noodzakelijk zij zij taken 'leren' om ons bij te staan ten tijden van tekorten, stress of overleving. Hun invloed op ons leven is niet voor te stellen!

Want hun genetisch materiaal maakt op voor meer dan 99 % van ons lichaam! Dat betekent eigenlijk dat we meer microben zijn dan mens!

KUNNEN WIJ ONSZELF PAS 'MENS' NOEMEN DANKZIJ DE COMBINATIE VAN MENSELIJK DNA EN DE DNA VAN DE MICRO-ORGANISMEN?
ALS VOORBEELD, EEN MENS HEEFT ONGEVEER 30,000 GENEN. EEN AARDWORM HEEFT ER 20,000! ONZE MICROBIOOM HEEFT IN ZIJN TOTALITEIT ONGEVEER 8 MILJOEN GENEN!
ONZE SYMBIOSE MET DE MICRO-ORGANISMEN IS BEWIJS VAN ONZE INNIGE VERBONDENHEID MET DE NATUUR!

 

Verder lezen van de nieuwsmail .....

 

Maar, om verder te gaan, alleen al de bacteriën bestaan uit meer dan 1000 verschillende soorten,  die zulke belangrijk functies verrichten in ons lichaam dat wij zouden sterven indien wij 'steriel' gemaakt zouden worden. 

Wat voor functies verrichten deze micro bewoners, de archaea, bacteriën, schimmels en ander micro-organismen allemaal in ons lichaam?

 

Zij zijn als eerste bepalend in de vertering en het opnemen van nutriënten uit voedsel. Wij denken trouwens dat wij eten omdat wij voedsel nodig hebben voor onze eigen energie behoefte, groei en onderhoud van het lichaam. Eigenlijk eten wij voor onze microbioom! Wat wij eten vanuit onze cultuur en gewoontes is bepalend voor de groei en het gedijen van specifieke types micro-organismen. Zij passen zich perfect aan de omstandigheden in onze darm.  Zij zorgen voor de synthese van vitamines, aminozuren en vetzuren. 

 Zoals in de natuur, waar we zien hoe belangrijk 'diversiteit' is voor een gezonde aarde, een 'levende bodem' en sterke gewassen, zo is een grote 'diversiteit' in bacteriële 'culturen' in ons lichaam van essentieel belang.  

 

Er wordt nu ook meer gesproken over de 'Terrein Theorie'  ten opzichte van de 'Ziektekiemen theorie'. Een gezond milieu of 'terrein' is een term die afstamt van de periode van Louis Pasteur. Twee collega's waren het niet met hem eens dat 'microben' de oorzaak waren van ziekte. Antoine Bechamp en Claude Bernard waren degenen die de 'terrein theorie' formuleerden. Ze zagen het groter geheel en hoe de microben juist deel uitmaakten van een goedaardig, complex systeem. Ons lichaam.  

 

Een tweede belangrijke functie is het detoxificeren van cellen en organen. Het blijkt dat bepaalde soorten bacteriën in staat zijn om petro-chemicaliën zoals pesticiden en herbiciden, insecticides en ander toxische chemicaliën, zware metalen  en zelfs radio-actieve afval kunnen afbreken en afvoeren! Gezien de toename van vervuiling in ons milieu, hebben zij niet stilgezeten maar zich razendsnel aangepast aan de veranderde situatie. 

Een uitspraak van Charles Darwin:

"It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent; it is the one most adaptable to change."      

 

"Het is niet de sterkste van de soort die overleeft, noch de meest intelligente; het is degene die zich het beste kan aanpassen aan verandering"

 

Verder speelt onze microbioom een belangrijke rol in de onderhoud van ons lichaam, de opruiming van dood materiaal en verouderde cellen, samen met onze witte bloedlichamen.

Bepaalde bacteriën zijn onmisbaar voor het herstel en opbouw van slijmvlies in onze darmwand en produceren 'biofilms', slijmerige, taaie barrières om te zorgen dat zij veilig hun werk kunnen doen om onze darmwand te beschermen. 

 

Zij produceren neuro-transmitters en waarschijnlijk spelen zij vele ander rollen, die nu in deze tijd nog ontdekt zullen worden. 

 

"De Vierde Biologische Wet laat zien dat zogenaamde “infectieziekten” uitsluitend voorkomen in de tweede fase van een biologisch speciaalprogramma, waarbij het organisme de microben gebruikt om de genezing te optimaliseren.

Om optimaal te functioneren hebben microben een warme omgeving nodig, vandaar de ontwikkeling van een ontsteking en koorts. Microben hebben ook een zuur milieu nodig, dat op een geschikte wijze wordt bewerkstelligd door de vagotonische toestand, die dominant is tijdens iedere genezingsfase. Het begin van een “infectie” wordt daarom niet, zoals verondersteld, veroorzaakt door een onevenwichtige pH-waarde (een “verkeerd dieet”), maar eerder door de overgang van de conflictactieve fase naar de genezingsfase. '

Als er een proces gaande is, bewust of onbewust,  om ons te 'ontmenselijken' dan is het doden van onze micro-organismen EN ons doen geloven dat de natuur onze vijand is, een sinister maar wel geniale plan. 

 

De wetenschap heeft in 2015 aangetoond hoe wij als het ware in een wolk van micro-organismen rondlopen! De specifieke soort van DNA onderzocht uit onze ronddwalende huidschilvers, bacterien, schimmels en allerlei micro-organismen zijn uniek in elk mens, net als een 'sneeuwvlok'. Wij bewegen en ademen elkaar's 'wolk'in! Wetenschappers konden tijdens een experiment alle deelnemers exact identificeren toen ze bij elkaar een poos in een dichte ruimte moesten verblijven. Alleen al door de micro-organismen in de ruimte te analyseren! 

 

mmmm .. 1.5 meter afstand houden??

 

Een kleine bewoner, de virus, is nog betrekkelijk onbekend. Er zijn biljoenen van deze virale deeltjes die ontdekt zijn in en op ons lichaam, in organen, in en buiten elke cel!

 

De studie hiervan heet de "Human Virome Study'. Nieuw onderzoek demonstreert dat wat wij een virus noemen, net als bacteriën, verschillende taken hebben in het lichaam en onontbeerlijk zijn voor onze overleving.

Een daarvan is dat zij bacteriën 'moduleren'. Ze zij als het ware de 'leraren van de studenten (bacteriën)! 

 

Dr. Stefan Lanka heeft al jaren geleden ontdekt dat virussen normale verschijnselen zijn in en buiten de cel, die op zichzelf niet ziekmakend zijn.
Dr. Andrew Kaufman, kwam kortgeleden ook met zijn ontdekking dat wat wij virussen noemen niets anders zijn dan stukjes RNA, of eiwit deeltjes, die als reactie op allerlei invloeden van buitenaf gestuurd worden naar weefsels juist om ze te beschermen! 

 

En wat vertelt Dr. Hamer over 'virussen'? 
"In overeenstemming met evolutionair redeneren zouden VIRUSSEN – in theorie – de reconstructies moeten ondersteunen van organen en weefsels die afkomstig zijn van het ectoderm (aangestuurd vanuit de hersenschors)."   Een complex begrip voor mensen die niet bekend zijn met de GNM maar dit wordt in de introductielezingen uitgelegd. Of lees de derde en vierde biologische natuurwet.

 

"Wat virussen betreft spreken we in GNM-termen liever van hypothetische virussen, omdat het bestaan van virussen die zogenaamde ‘virale infecties’ veroorzaken nog nooit wetenschappelijk is onderbouwd. Geen van de vermeende virussen (HIV et al) is ooit geïsoleerd uit een gastheercel en hun DNA is evenmin congruent geïdentificeerd, wat de basiscriteria zijn voor het bewijs van het bestaan van een virus (voor meer details in de GNM DVD “Virus Mania”). Aangezien virussen die zogenaamd AIDS, SARS, longontsteking, de vogelgriep, varkensgriep, hepatitis, herpes, mazelen, polio, baarmoederhalskanker en dergelijke veroorzaken, niet in het menselijk lichaam kunnen worden aangetroffen gebruikt de orthodoxe geneeskunde een onwetenschappelijke methode, namelijk om uit de aanwezigheid van antilichamen (geproduceerd door het vermeende “immuunsysteem”) een virus en dus een “infectieziekte” af te leiden. Deze methode wordt “indirect bewijs” genoemd."

 

 

 

 

DE NATUUR OVERTREEDT NOOIT HAAR EIGEN WETTEN. 

CONCLUDEREND KUNNEN WE STELLEN DAT HET VOLKOMEN  ONLOGISCH IS DAT EEN VIRUS OF WELK ONDERDEEL VAN ONS MICROBIOOM DAN OOK IN STAAT IS OM ONS ZIEK TE MAKEN. ZIJ HEBBEN AL SINDS ONS BESTAAN IN SYMBIOSE MET ONS GELEEFD. ONZE ONDERGANG BETEKENT OOK HUN ONDERGANG.

 

HUN MOGELIJKHEID OM SNEL TE MUTEREN, OM ZICH AAN TE PASSEN AAN VERANDERING, VERANDERING VAN DIEET, AAN TEKORTEN, AAN ECOLOGISCHE VERANDERINGEN EN MILIEU VERVUILING, AAN DE HOEVEELHEID GIFSTOFFEN, WE BEWUST OF ONBEWUST INNEMEN,

AAN ONZE STRESS, AAN ONZE ANGST, 

IS VOOR ONS LEVENSREDDEND. 

WIJ MOGEN DE KLEINE BEESTJES DANKBAAR ZIJN!